349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of Development Administration Research
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ISSN: 1905-2219,2730-2075
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://journal.ssru.ac.th/index.php/jdar

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表