349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการสื่อสารและการจัดการนิด้า   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of communication and management NIDA
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ISSN: 2465-3756
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表