349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Industrial Engineering Network Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表