209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Public Administration and Policies
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ISSN: 2651-1436
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2651-1460
   - Former ISSN : 1685-5779
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/papojournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表