349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of communication and innovation NIDA
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ISSN: 2392-5566
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表