349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ISSN: 2408-2457
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表