349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Logistics and Supply Chain College
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ISSN: 2408-2740 ,2651-1622
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-1622
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表