349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ISSN: 2350-9546,2697-4274
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.gdjou.com

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表