209 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

630 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ISSN: 2350-9546
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2697-4274
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://gdjou.com/index.php/gdjou/about

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表