349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Local Governance and Innovation
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN: 2673-0839,2673-0405
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2673-0405
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/about

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表