349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร การพัฒนาสังคม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of MCU Social Development
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซน B ชั้น M อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ISSN: 2539-5718,2651-1215
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2651-1215
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/socdev

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表