349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF MCU UBON REVIEW
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ISSN: 2539-5726,2697-4150
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - E-ISSN : 2697-4150
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://mcjou.com/index.php/mcjou

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表