349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Center of Excellence in Nonlinear Analysis and Optimization, Naresuan University

ISSN: 1906-9685
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : http://www.math.sci.nu.ac.th/ojs302/index.php/jnao/about

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表