349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: KKBS Journal of Business Administration and Accountancy
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ISSN: 2539-6110,2651-2211
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表