349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Law and Local Society Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ISSN: 2586-8802,2651-2157
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表