349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ISSN: 2539-7222
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表