349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: An Online Journal of Education
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Education, Chulalongkorn University

ISSN: 1905-4491
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表