349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: CRRU Journal of Communication
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Faculty of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University

ISSN: 2697-5955,2697-5963
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/login

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表