349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค) / Humanities and Social Science Research Promotion Network (Dr.Jumnian Junhasobhaga)

ISSN: 2630-0970 ,2651-155X
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表