349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Applied Statistics and Information Technology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration

ISSN: 2465-4949
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表