349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Buddhistic Sociology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช / Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus

ISSN: 2697-5130,2697-5254
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表