349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University

ISSN: 2586-9906,2586-9914
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ibas

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表