349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University

ISSN: 2465-4477,2697-6277
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表