349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University

ISSN: 2350-9627 ,2697-3766
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表