349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Faculty of Management Science, Udon Thani Rajabhat University

ISSN: 2228-8031 ,2697-5300
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ms.udru.ac.th/msjournals/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表