349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส / Mahachulalongkornrajavidyalaya university, Pali Sueksa Buddhagosa Campus

ISSN: 2539-5777,2651-0820
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Palisueksabuddhaghosa/about

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表