349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association

ISSN: 2697-6471
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表