349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา / Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus

ISSN: 2651-1266,2697-5998
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表