349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการ กสทช.   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: NBTC Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) / Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

ISSN: 2586-9272,2651-0634
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表