349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: PKRU SciTech Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University

ISSN: 2586-890X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表