349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: International Journal of Crime, Law and Social Issues   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: IJCLSI
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Political Science Association of Kasetsart University

ISSN: 2730-3691
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表