349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: International Journal of Development Administration Research   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: ijdar
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University

ISSN: 2730-3063
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ijdar

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表