349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: ijmmt
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association

ISSN: 2730-3306
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ijmmt

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表