349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Asian Political Science Review   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Political Science Association of Kasetsart University 2. 8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 10210

ISSN: 2730-3624
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APSR

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表