349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: SAU Journal of Social Sciences and Humanities
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160โทร. 02807-4500-27 ต่อ 113

ISSN: 2465-549X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表