349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Primary Care and Family Medicine
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย / The General Practitioners/Family Physicians Association of Thailand and The Royal College of Family Physicians of Thailan 2. เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ISSN: 2651-0553
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表