349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Public Administration
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University 2. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 02-1601240

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表