349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Public Administration and Social Management
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Department of Police Administration, Suan Sunandha Rajabhat University 2. สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300

ISSN: 2697-5815
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ssrujournal.com/index.php/jpasm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表