349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารลวะศรี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of lawasri
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Research and Development Institute 2. 321 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表