349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ / Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus 2. 305 หมู่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

ISSN: 2465-3683 ,2730-3098
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表