349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Udon Thani Rajabhat University Academic Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / The Faculty of Graduate Studies, Udon Thani Rajabhat University 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

ISSN: 1905-7024 ,2730-1885
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表