349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Law Journal, Thaksin University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Law, Thaksin University 2. 140 ม.4ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ISSN: 2697-5645
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表