349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Chulabhorn Royal Academy
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / Chulabhorn Royal Academy 2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy)ฝ่ายสารนิเทศศึกษาและวิชาการ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ISSN: 2697-5203
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jcra

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表