349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNAL   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Technology Vocational Education Training ( T-VET JOURNAL)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 / Institute of Vocational Education Northern Region 3 2. เลขที่ 410 ม.1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ISSN: 2539-7176,2774-1052
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表