349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty Of Industrial Technology Pibulsongkram Rajabhat University 2. 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表