349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 2. อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表