349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEW
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Faculty of Management Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 2. 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

ISSN: 2730-1540,2730-1559
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表