349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Srilanchang Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง / Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus 2. 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 อีเมล์ slc.journal@mbu.ac.th

ISSN: 2350-9406
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jslc

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表