349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Education and Human Development Sciences
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Teacher Education, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University 2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表