349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ISSN: 2586-9825 ,2730-1982
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表