349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสภาวิชาชีพบัญชี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Federation of Accounting Professions
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty the King 2. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 133 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 0-2685-2500

ISSN: 2672-9776
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表